The Richland โรงงานให้เช่า โครงการใหม่ จ.สมุทรสาคร

โรงงานให้เช่า โครงการใหม่ จังหวัด สมุทรสาคร

ที่ตั้ง : 118 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

089-204-5699,082-356-6611

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *